Kontinuerlig ajourhold

Kontinuerlig ajourhold av AR5 skal omfatte alle typer endringer som kommunen generelt og landbruksforvaltningen spesielt, får kjennskap til gjennom sine forvaltningsoppgaver. Husk at AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk. Det er kun hvis arealtilstanden er endret at det er behov for ajourhold.

HUSK:

Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Siden AR5 benyttes som grunnlag for kontrollgrunnlag i tilskuddsforvaltningen i jordbruket, bør ajourholdet av jordbruksarealet prioriteres.

Situasjoner som krever ajourhold:

Nydyrking - Dette er en type endring som er knyttet direkte til tiltak som behandles administrativt i kommunen.

Nedbygging (utbygging) - I slike tilfeller blir ett eller flere markslag endret til bebygd areal eller samferdsel. Selv om det eksisterer en vedtatt reguleringsplan som tilsier utbygging, skal ikke arealet klassifiseres som bebygd før det faktisk er gjennomført.

Tilplanting - Ved tilplanting av jordbruksareal skal arealet omklassifiseres til skog. Dersom arealet blir benyttet til beite, skal det likevel klassifiseres som skog. Areal benyttet til produksjon av juletre- og annen pyntegrønt (med unntak av busker og urter) skal klassifiseres som skog.

Gjengroing - Dette er vanskelig å fange opp gjennom kontinuerlig ajourhold. Det er ofte snakk om en utvikling over tid og er heller ikke knyttet til administrative rutiner.

Faktiske feil - AR5 kan inneholde feil både når det gjelder arealregistrering og avgrensing. Slike feil bør også rettes opp.


Må man alltid på feltbefaring?

Det er ikke alltid nødvendig å dra ut på befaring. Finnes det nye ortofoto over området, kan det være et godt nok grunnlag i mange tilfeller. I tjenesten Gårdskart kan du velge Flybilde som bakgrunnskart og velge blant alle prosjekter i området.

I tillegg kan informasjon fra historiske kart (ØK-raster) være et viktig grunnlag for å vurdere omklassifisering.

Ved klassifisering av innmarksbeite bør en ut i felt for å være sikker på at arealet er dekket av minst 50 % kulturgras og beitetålende urter. Arealet skal også ha et tydelig kulturpreg. Se materiell om innmarksbeite på siden for AR5 feltkurs.

Nyttige verktøy:

En mal for å beskrive rutiner, oppgaver og ansvar innad i kommunen finner du nederst på denne siden.
 
Mer om ajourholdet i kommunens eget kartverktøy finner du i kokebøkene lenket opp øverst på denne siden.
 
Video fra feltbefaringer, opptak fra webinar om klassifisering av jordbruksareal i felt samt materiell om klassifisering av innmarksbeite finner du på siden for AR5 feltkurs.
 

Forslag til rutinebeskrivelse for AR5 (bokmål), 17.11.2022 (pdf)

0.509 MB pdf

Forslag til rutinebeskrivelse for AR5 (bokmål), 17.11.2022 (mal i word)

0.104 MB doc

Forslag til rutinebeskrivelse for AR5 (nynorsk), 17.11.2022 (pdf)

0.511 MB pdf

Forslag til rutinebeskrivelse for AR5 (nynorsk), 17.11.2022 (mal i word)

0.119 MB doc

Manuskart for AR5, versjon 20.5.2022

2.649 MB pdf

Huskelapp for oppdatering av AR5

0.211 MB pdf