Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2019

Til dokument

Sammendrag

Denne utredningen tar for seg konsekvensene for naturmangfoldet ved anlegg av en slqrtebane på Lahaug i Skedsmo kommune. Konsekvensutredningen er metodisk basert på offentlige veiledere. Planområdet ligger på østsiden av Skjetnemarka og er på 119 daa. Tiltaket består i hovedsak av å sprenge en skytebane ned i en markert kolle i terrenget samt etablere en høy støyvoll omkring base1t på tilkjø1te masser. Feltkartleggingen ble gjennomført i oktober og november 2017, men avgrensning av naturtyper samt verdisetting baserer seg også på eksisterende artsinformasjon. Samlet verdi ble vurde1t til "Stor verdi". Samlet omfange ble vurdert til "Stort omfang". Samlet konsekvens av etablering av slq,tebane på Lahaug vurderes som "Stor verdi" til "Meget stor negativ".

Til dokument

Sammendrag

Denne rapporten omfatter oppfølgingsundersøkelser av et potteforøk med jordblandinger til regnbed, der hovedresultatene er behandlet i en masteroppgave ved NMBU. Overvintringsforsøkene viste at ulike stauder hadde forskjellig overlevelse etter perioder med vannmetning og tørke foregående vekstsesong. Dagliljen Hemerocallis 'Golden Chimes' overlevde i nesten alle jordblandingene, mens bare 35 % av plantene av Eurybia divaricata overlevde vinteren. Storfrytle Luzula sylvatica overlevde vinteren, men mange planter var likevel skadet av tilbakefrost og kom ikke i normal vekst gjennom vekstsesongen. Om lag halvparten av plantene av Amsonia orientalis overlevde vinteren. I de beste jordblandingene ble det funnet overlevende planter av alle fire staudeslag, mens i den dårligste jordblandingen var det bare så vidt at storfrytle overlevde.