Hopp til hovedinnholdet

Varighet: Februar 2022-Februar 2024

Prosjektleder: LUKE i Finland

 

Bare tre prosent av landarealet i Europa er myr, men hele 20% av europeisk jordkarbon er lagret der. Nesten halvparten av all denne myra er drenert og dyrket opp. Når torv brytes ned i oppdyrket myr, slippes det ut drivhusgasser.

Disse utslippene kan potensielt reduseres uten at det går utover inntektene ved produksjon dersom man hever grunnvannstanden i myra og dyrker under våte forhold med arter som tåler disse forholdene. Imidlertid kan slik dyrking føre til utslipp av metan og fosfor på noen plasser.

I INSURE er målet å undersøke effektene av slik dyrking på regnskapet for drivhusgasser, og å finne de beste dyrkingsmetodene under slike forhold. Målbare indikatorer for metan- og fosforutslipp som veier opp for de nevnte fordelene skal finnes ved hjelp av eksperimenter, modellering og analyse av nedbrytning av torv.

I Norge deltar NIBIO i en arbeidspakke der man modellerer effekten av hevet grunnvannstand i drenert myr på drivhusgasser og avling.