Sammendrag

Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere funnet på jordbærplanter i Norge. På oppdrag fra Mattilsynet ble det i 2017 startet et toårig kartleggingsprogram for å dokumentere status for liten jordbærbladlus. Prøveuttaket var begge år konsentrert til bærfelt av jordbær som var etablert med importerte planter. Sommeren 2018 ble det samlet 111 bladprøver, hver bestående av 100 blader, fra jordbærfelt plantet i perioden 2016- 2018. Liten jordbærbladlus ble ikke funnet. I løpet av 2017 og 2018 er da til sammen 21 100 jordbærblader undersøkt for C. fragaefolii uten funn. Rapporten oppsummerer hvilke bladlusarter som ble funnet i OK-programmet; den klart vanligste var stor jordbærbladlus (Acyrthosiphon malvae). Denne arten er vist å kunne overføre minst ett jordbærvirus (jordbær-nervebåndvirus)…..

Til dokument

Sammendrag

I 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et OK-program for å kartlegge forekomsten av Thrips setosus i norske gartnerier med produksjon av hortensia og andre vertplanter for denne tripsarten. Det ble ikke gjort noen funn av T. setosus i 2017 (197 limfeller fra 22 gartnerier undersøkt). I 2018 mottok NIBIO 204 limfeller til analyse fra 23 gartnerier som produserte hortensia, og ett gartneri som produserte georginer og krysantemum. Thrips setosus ble påvist i åtte gartnerier i seks fylker i Sør-Norge. I syv av tilfellene ble det gjort funn i produksjonsavdelinger med hortensia, og i ett tilfelle i en produksjonsavdeling med krysantemum. Det antas at T. setosus har blitt introdusert i siste halvdel av 2017, på importerte småplanter av hortensia.

Sammendrag

Sommeren 2017 ble det samlet 100 bladprøver fra norske jordbærfelt plantet i perioden 2015-2017 med importert plantemateriale, for å lete etter liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii). Denne bladlusarten er på grunn av sin rolle som virusvektor forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er ikke tidligere funnet på jordbær i Norge. Den ble heller ikke funnet i denne undersøkelsen, der til sammen 10 000 blader ble undersøkt.

Sammendrag

The plant pathogenic fungus Fusarium langsethiae produces the highly potent mycotoxins HT-2 and T-2. Since these toxins are frequently detected at high levels in oat grain lots, they pose a considerable risk for food and feed safety in Norway, as well as in other north European countries. To reduce the risk of HT-2/T- 2-contaminated grain lots to enter the food and feed chain, it is important to identify factors that influence F. langsethiae infection and mycotoxin development in oats. However, the epidemiology of F. langsethiae is unclear. A three-year survey was performed to reveal more of the life cycle of F. langsethiae and its interactions with oats, other Fusarium species, as well as insects, mites and weeds. We searched for inoculum sources by quantifying the amount of F. langsethiae DNA in crop residues, weeds, and soil sampled from a selection of oat-fields. To be able to define the onset of infection, we analysed the amount of F. langsethiae DNA in oat plant material sampled at selected growth stages (between booting and maturation), as well as the amount of F. langsethiae DNA and HT-2 and T-2 toxins in the mature grain. We also studied the presence of possible insect- and mite vectors sampled at the selected growth stages using Berlese funnel traps. The different types of materials were also analysed for the presence F. graminearum DNA, the most important deoxynivalenol producer observed in Norwegian cereals, and which presence has shown a striking lack of correlation with the presence of F. langsethiae in oat. Results show that F. langsethiae DNA may occur in the oat plant already before heading and flowering. Some F. langsethiae DNA was observed in crop residues and weeds, though at relatively low levels. No Fusarium DNA was detected in soil samples. Of the arthropods that were associated with the collected oat plants, aphids and thrips species were dominating. Further details will be given at the meeting.

Sammendrag

I 2016 er det utført 6 forsøk med 8 kjemiske skadedyrmidler, 2 biologiske skadedyrmidler, 2 feromonpreparater og 5 vekstregulerende preparater. Effekten er undersøkt mot kålmøll i kål,bladlus i erter, ulike viklerarter i eple, vanlig pæresuger i pære, og for vekstregulering i sommerblomster. Preparatene hadde varierende virkning og det vurderes om forsøkene skal videreføres. Det er også et pågående forsøk mot gransnutebille i skogplanteskole fra 2015 som avsluttes og rapporteres i 2017.

Sammendrag

The plant pathogenic fungus Fusarium langsethiae produces the highly potent mycotoxins HT-2 and T-2. Since these toxins are frequently detected at high levels in oat grain lots, they pose a considerable risk for food and feed safety in Norway, as well as in other north European countries. To reduce the risk of HT-2/T- 2-contaminated grain lots to enter the food and feed chain, it is important to identify factors that influence F. langsethiae infection and mycotoxin development in oats. However, the epidemiology of F. langsethiae is unclear. A three-year survey was performed to reveal more of the life cycle of F. langsethiae and its interactions with oats, other Fusarium species, as well as insects, mites and weeds. We searched for inoculum sources by quantifying the amount of F. langsethiae DNA in weeds, crop residues, and soil, sampled from a predetermined selection of oat-fields. To be able to define the onset of infection, we analysed the amount of F. langsethiae DNA in oat plant material sampled at selected growth stages (between booting and maturation), as well as the amount of F. langsethiae DNA and HT-2 and T-2 toxins in the mature grain. We also studied the presence of possible insect- and mite vectors sampled at the selected growth stages using Berlese funnel traps. All the different types of materials were also analysed for the presence F. graminearum DNA, the most important deoxynivalenol producer observed in Norwegian cereals, and which presence has shown a striking lack of correlation with the presence F. langsethiae in oat. Preliminary results show that F. langsethiae DNA may occur in the oat plant before heading and flowering. Some F. langsethiae DNA was observed in crop residues and weeds, though at relatively low levels. More results from this work will be presented at the meeting.

Sammendrag

The plant pathogenic fungus Fusarium langsethiae produces the highly potent mycotoxins HT-2 and T-2. Since these toxins are frequently detected at high levels in oat grain lots, they pose a considerable risk for food and feed safety in Norway, as well as in other north European countries. To reduce the risk of HT-2/T- 2-contaminated grain lots to enter the food and feed chain, it is important to identify factors that influence F. langsethiae infection and mycotoxin development in oats. However, the epidemiology of F. langsethiae is unclear. A three-year survey was performed to reveal more of the life cycle of F. langsethiae and its interactions with oats, other Fusarium species, as well as insects, mites and weeds. We searched for inoculum sources by quantifying the amount of F. langsethiae DNA in weeds, crop residues, and soil, sampled from a predetermined selection of oat-fields. To be able to define the onset of infection, we analysed the amount of F. langsethiae DNA in oat plant material sampled at selected growth stages (between booting and maturation), as well as the amount of F. langsethiae DNA and HT-2 and T-2 toxins in the mature grain. We also studied the presence of possible insect- and mite vectors sampled at the selected growth stages using Berlese funnel traps. All the different types of materials were also analysed for the presence F. graminearum DNA, the most important deoxynivalenol producer observed in Norwegian cereals, and which presence has shown a striking lack of correlation with the presence F. langsethiae in oat. Preliminary results show that F. langsethiae DNA may occur in the oat plant before heading and flowering. Some F. langsethiae DNA was observed in crop residues and weeds, though at relatively low levels. More results from this work will be presented at the meeting.

Sammendrag

Bladlusoverført virus er et problem i potet i Norge. Hvert år er det settepotetpartier i den sertifiserte avlen som ikke kan godkjennes fordi innholdet av PVY/PVA er for høye. For høyt virusinnhold i potetprodusentenes egen oppformering er også et problem. For årene 2008, 2009, 2010 og 2011 har det blitt sendt inn virusprøver til NAK (Nederland) fra egne oppformerte settepoteter hos potetdyrkerne. Resultatene viste høye innhold av både PVA og PVY. Dette kan fort gi store avlingstap. I Norge har vi ikke god nok kunnskap om hvilke lusarter som herjer i potetåkre. Med bakgrunn i problemstillingen skissert over ønsket Norsk Landbruksrådgiving at Bioforsk Plantehelse skulle opparbeider seg mer kunnskap om følgende: Hvilke bladlusarter er det i norske potetåkre? Prosjekt: Kartlegging av bladlusarter i potetåkre. Hvor aktive er de i overføring av virus? Hvilken skade gjør disse bladlusartene i potetåkre i Norge? Prosjekt: Forsøk i potetåker med bladlusproblemer. Hvordan kan lus i potet overvåkes, for dermed å sette inn riktig tiltak til rett tid, slik at skader ikke oppstår i avlinga. For eksempel få til en ”indeks” (terskel) som ut fra bladluspopulasjonen angir når riset skal fjernes for å redusere virusmengden i settepotetene. Prosjekt: Vurderes når kartlegging og resultater fra forsøk er ”på plass”