Norvald Ruderaas

Seniorrådgiver

(+47) 934 99 353
norvald.ruderaas@nibio.no

Sted
Tjøtta

Besøksadresse
Parkveien, 8861 Tjøtta

Sammendrag

Foreliggende konsekvensutredning knyttet til deltema friluftsliv og ferdsel ved planlagt vindpark i Falesrassa, Kvalsund kommune, er en del av en helhetlig konsekvensutredning som er gjennomført på oppdrag fra tiltakshaver Finnmark Kraft AS. Med hensyn til friluftsaktiviteter, vurderes planområdet som helhet å ha middels til liten verdi. Omfanget av tiltaket vurderes til middels negativt. Tiltakets samlede kosnekvens blir dermed middels negativ (--) for frilfutsliv og ferdsel i planområdet.

Sammendrag

Foreliggende konsekvensutredning knyttet til friluftsliv og ferdsel ved planlagt vindpark i Kvalsund, Kvalsund kommune, er en del av en helhetlig konsekvensutrednin gsom er gjennomført på oppdrag fra tiltakshaver Finnmark Kraft AS. Med hensyn til friluftaktiviteter, vurderes området å ha middels verdi. Omfanget av tiltaket vurders som middels til lite negativt. Tiltakets samlede konsekvens blir dermed middels negativ (--) for friluftsliv og ferdsel i planområdet.

Sammendrag

I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og Lassemoen. I følge våre resultater ser ikke produktet ut til å ha en ønsket forebyggende effekt i denne sammenheng. Prosjektet ble finansiert av Jernbaneverket.