Biografi

Jeg jobber som avdelingsleder for Arealundersøkelser i divisjon Kart og statistikk. I avdelingen er det samlet ulike fagområder som fjernmåling, fotogrammetri, kulturminner og -miljøer, utmarkskartlegging og Norsk genressurssenter.
 
Mange av mine arbeidsoppgaver er knyttet til 3Q-prosjektet (overvåking av kulturlandskapet) og i tillegg sitter jeg som en av  NIBIOs representanter i arbeidsgruppa for omløpsfotograferingen i Norge.
 
Mine fagområder er:
- ledelse
- prosjektledelse
- fotogrammetri
- flybildetolking
 
 

Les mer

Sammendrag

Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene viser rapporten utviklingen over flere år for storfe, sau, kystgeit og hest og utviklingen av roduksjonstilskuddsordningen for bevaringsverdige husdyrraser. Det er drøyt 30 arter av naturlig hjemmehørende skogtrær i Norge. Rapporten gir oversikt over hva vi har av informasjon om deres genetiske diversitet og bevaringsbehov samt bruk. Flere av disse artene finnes i ulike evaringsområder spredd over hele landet. Bevaring av vegetativt formerte plantegenetiske ressurser skjer i feltgenbanker i såkalte klonarkiv. Rapporten viser hvor disse ligger i landet og hva som er bevart i slike klonarkiv. Rapporten viser også bruksomfanget av norsk plantemateriale, enten det er nyutviklede sorter i kommersiell bruk eller sorter som er hentet fra ulike genbanker.

Sammendrag

Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. Riksantikvaren ønsker å følge utviklingen i disse områdene, og på sikt er målet å etablere et overvåkingsprogram med bruk av fjernmåling/satellittdata. I denne forbindelse er det behov for å bygge kunnskap om hvilke satellittdata som er tilgjengelige i Norge og hvordan disse kan brukes. Prosjektet har vist at satellittbilder kan brukes til overvåking av arealendringer innenfor KULA-områder. En utfordring er knyttet til den romlige oppløsningen (pikselstørrelse) og nøyaktigheten. Den høye gjentaksfrekvensen og tilgang til multispektrale data gjør likevel at man kan undersøke ulike typer arealendringer samt vegetasjonsutvikling, inkludert fjerning av vegetasjon, i løpet av en vekstsesong og fra år til år. Det gjenstår likevel fortsatt noe utviklingsarbeid før et indikatorsett til bruk i en slik overvåking er fullstendig operasjonalisertbart. Hildegunn Norheim NAVN/NAME

Sammendrag

I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om levekår og driftsform knyttet til det førindustrielle landbruket. Denne rapporten presenterer metoder og resultater med å etablere en første tilstandsbeskrivelse som kan brukes i fremtidig overvåking av Havrå kulturmiljø.

Sammendrag

The Norwegian Forest and Landscape Institute is responsible for collecting information and data regarding Norway’s land resources. Data are retrieved by automatic or manual interpretation of satellite images, aerial images and orthophotos. However, many kinds of information cannot be revealed through remote sensing. Classification of soils, vegetation and cultural heritage, for example, requires field work. Some of these data collection processes require heavy and comprehensive equipment. In order to reduce the amount and weight of necessary gear, the possibility of using a standard tablet for collecting geographical data in the field is explored. A tablet will make use of a separate camera and GPS receiver obsolete, and the workflow will be simplified through digital input instead of pen and paper.

Sammendrag

Ved fredning av kulturmiljø legges det stor vekt på helheten og en meningsfylt sammenheng i området, og hvordan dette kan bevares for ettertiden. For å sikre at forvaltningen kan fange opp og vurdere tiltak ved eventuelle endringer er det nødvendig med overvåking. Rapporten presenterer en metode egnet til å overvåke fredete kulturmiljøer, og er et resultat av et oppdrag gitt av Riksantikvaren. [...]

Til dokument

Sammendrag

Our primary mission is to create an office in Juba with the necessary knowledge, computer equipment, GIS-software and the necessary satellite images. The office and its employees are going to be the independent land cover mapping authority in Southern Sudan. 4 persons from Norwegian Forest and Landscape institute had totally 11 stays in Juba in 2008. Our main task this year was to establish the office with equipment and expertise. The competence of the employees proved to vary a lot and in many cases to be inadequate. We started the transfer of knowledge on a very basic and simple level. The first year was celebrated by making a simple map showing the location of the known Forest Reserves in Southern Sudan at that time. The office had produced their first official map.

Til dokument

Sammendrag

The primary mission of the project is to create a Land Resource Survey and Information Centre in Juba with the necessary knowledge, computer equipment, GIS-software and the satellite images to map and monitor land resources. The office and its employees will be the independent land cover mapping authority in Southern Sudan. The Norwegian role is to support capacity building in the institution. The actual survey, mapping and monitoring activities should be carried out by the institution itself. The project was a continuation of work started in 2008. In 2009, more advanced training in GPS, digital mapping, remote sensing and production was carried out and a forest inventory was started. The office was upgraded with an installation of a battery backup system witch provide power enough to run the office for 3-5 hours in case of no electricity. A network of contacts with other relevant activities in South-Sudan was also established. The first land cover map produced by the office, covering the area between Yei and Juba, was produced based on interpretation in satellite images and verification in the field. The map “Forest reserves in Sothern Sudan” was upgraded to show the known forest reserves included as polygons with their actual shape and size.