Gå hovedinnhold

Vannressurser og hydrologi

Fagområdet omfatter blant annet vannkvalitet, hydrologi, grunnvann, hydrogeologi, overvåking i bekker og elver, modellering, statistiske analyser, integrert vannressursforvaltning, policyanalyser, brukermedvirkning og effekter av klimaendringer.

Integrert vannressursforvaltning

Innenfor tema ‘Integrert vannressursforvaltning’ baserer vi forskningen på en kombinasjon av naturforhold, samfunnsforvaltning og brukernes behov. Vår styrke er tverrfaglige prosjekter der forskning om vannressursforvaltning kobles med miljø, landbruk, matvareproduksjon og klimaendringer. Vi deltar i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter i koblingsfeltet mellom matproduksjon, vannressurser og endrede klimaforhold, og har et bredt internasjonalt kontaktnett både i og utenfor Europa.

 

Vannkvalitet

Avdelingen overvåker vannkvalitet blant annet i forbindelse med implementeringen av vannforskriften, og har bred kompetanse på overvåkingsmetodikk i elver, bekker og grunnvann. Vi deltar i flere nasjonale og regionale overvåkingsprogrammer (f.eks. JOVA-programmet, RID-programmet, Vansjø-Hobølvassdraget). Metodeutvikling for mer kostnadseffektiv overvåking står sentralt i arbeidet og vi undersøker blant annet nytteverdien av sensorer og automatiske prøvetakere.

 

Overflatehydrologi

Innen overflatehydrologi har vi særlig fokus på hydrologiske prosesser i jordbruksdominerte nedbørfelt (agrohydrologi). Vi arbeider med måledata, modeller og dataanlyser for å få bedre kunnskap om bl.a. effekten av klimaendringer på hydrologi og vannkvalitet. Mer ekstremvær som for eksempel mer intensive nedbørepisoder og økt frekvens av vekslinger mellom fryse- og tineepisoder vinterstid er forventet, samtidig som varighet av snødekke og tidspunkt for snøsmelting kan endres.

 

Modeller vi bruker

Vår spesialkompetanse på å tolke utviklingstrender i vannkvalitet i bekker og elver gjør at vi bedre kan skille mellom naturlige variasjoner og menneskelig påvirkning. I økende grad benyttes større, nedbørfeltbaserte modeller (for eksempel SWAT, INCA, DRAINMOD) for å kunne forklare prosesser i nedbørfeltet og for å kunne vurdere mulige effekter av klimaendringer på hydrologi og vannkvalitet.

Vi benytter også grunnvannsmodeller til å forutsi strømninger av vann i grunnen. Hydrogeologi omfatter vannets kretsløp og strømning i markvanns- og grunnvannssonen. Vi satser særlig på økt prosesskunnskap for å forstå hvordan vannkvaliteten påvirkes av ulike forurensningskilder. Grunnvann i fjell har også vært et viktig arbeidsområde for seksjonen, der vi bl.a. har hatt prosjekter for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi har ledet flere store internasjonale og nasjonale prosjekter om grunnvann.

 

Vannkraft

NIBIO har også deltatt i prosjekter hvor effekter av vannkraftutbygging utredes. NIBIO sin ekspertise er særlig knyttet til sedimenttransport, nedslamming av magasiner samt påvirkninger på fisk og bunndyr, men også analyser av forhold knyttet til hydrologi og vannkvalitet.  Utredninger utføres både i forhold til norske prosjekt og gjennom underkontraktering i internasjonale prosjekter som ledes av ulike konsulentfirma.

 

 

mg200807_DSC_9056.jpg
Parti fra Vansjø i Østfold. Foto: Morten Günther.
Kontaktperson:

Per Stålnacke
Forskningsdirektør
(+47) 932 02 520
Per.Stalnacke@nibio.no