Gå hovedinnhold

Skoggenetikk og biomangfold

Avdelingens hovedoppgave er å fremskaffe og formidle ny kunnskap som er relevant for forvaltning av biologisk og genetisk mangfold i skog, for skogplanteforedling, trærs klimatilpasning og foryngelse av skog.

Biologisk mangfold

Kunnskap om arter og deres genetiske struktur og dynamikk er avgjørende for å kunne utvikle gode strategier for bevaring av biologisk mangfold. Vi undersøker hvordan økologiske sammenhenger påvirker muligheter og begrensninger av bevaringstiltak. Viktige praktiske anvendelsesområder er registrering, overvåking og forvaltning av biologisk mangfold i skog.

 

Miljøregistreringer i skog

Avdelingen har ansvaret for forskning og rådgivning i forbindelse med Miljøregistrering i skog (MiS), et opplegg for karlegging av viktige livsmiljøer for biologisk mangfold i skog, og en viktig del av skogbrukets miljøsertifisering. Vår oppgave er å bygge opp og formidle ny kunnskap, og bidra til en oppdatert og kunnskapsbasert forvaltning av skog.

 

MIA-20090901-152017-lungenever.jpg
Lungenever (Lobaria pulmonaria) er vanlig i gammelskog, men finnes også i yngre skog. Foto: Michael Angeloff / NIBIO.

 

Spredningsøkologi

Arters spredningsevne er bestemmende for hvordan de kan takle endringer i miljøet, og spredning står sentralt i forståelsen av invaderende arter, betydningen av fragmentering av leveområder, og for effekten av klimaendringer. Avdelingen kombinerer økologisk og genetisk kompetanse for å øke kunnskapen om arters spredningsevne. 

 

Skogshistorie

Kunnskap om naturlige og menneskeskapte påvirkninger i skog opp gjennom historien er nødvendig for å forstå de endringer vi observerer i skogen i dag, og også hvordan skogen vil utvikle seg i fremtiden. Vi undersøker hvordan skogbrann, stormfellinger, hogst og beiting har påvirket forekomsten av livsmiljøer og arter, og hva dette betyr for forvaltningen av skog.

 

Skogplanteforedling

Skogplanteforedlingen har som mål å bedre trærnes klimatilpasning, tilvekst og kvalitet. Foredlingsforskningen skal generere kunnskap som sikrer effektiv bruk av de genetiske ressursene i foredlingsprogrammet. Dette omfatter kvantitative genetiske analyser for å beregne respons på scenarier og metoder for seleksjon, og bruk av DNA-markører for å kartlegge slektskap i foredlingspopulasjonen og estimere diversitetsnivå i frøplantasjer og frøpartier. Vi har et formelt samarbeid med Skogfrøverket som er ansvarlig for den praktiske skogtreforedlingen i Norge. 

 

Genetiske ressurser

Arbeidet med trærnes genetiske ressurser gjøres ved å fremskaffe kunnskap om trærnes genetiske struktur og anvende denne kunnskapen i bevaring og forvaltning. Nasjonalt skjer dette i samarbeid med Norsk genressurssenter på NIBIO og Skogfrøverket, på nordisk nivå med NordGen (Nordisk genressurssenter) og på europeisk nivå i samarbeid med EUFORGEN (Det europeiske programmet for bevaring av genetiske ressurser hos trær).

 

Molekylær økologi

Ved hjelp av en rekke ulike molekylærgenetiske og genomiske metoder studerer vi evolusjonære prosesser og tilpasninger i en rekke arter knyttet til skog. Fasilitetene våre omfatter blant annet en IonTorrent PGM-sekvenseringsmaskin og tilhørende utstyr. Forskningen vår omhandler populasjonsgenetikk, fylogeografi, bevaringsgenetikk og arters spredning.

 

Epigenetikk

Forskningen vår har blant annet som formål å beskrive og forstå mekanismene for trærs klimatilpasning. Der står epigenetikk sentralt, og epigenetiske mekanismer er for eksempel en av forklaringene på granas raske klimatilpasning. Vi forsøker å forstå mekanismene for den epigenetiske reguleringen – hvordan den slås av og på, og hvilke miljøsignaler som er viktige for at dette skal skje. Kunnskap vi har om trærnes klimatilpasning anvendes direkte i foredlingen og i rådene vi gir til forvaltningen for bruk av skogplantematerialer.

 

Foryngelse og planteproduksjon

Tilfredsstillende foryngelse er en av grunnpilarene i et bærekraftig skogbruk. Foryngelsesforskningen er sentral for å forstå mekanismer for spiring, overlevelse og vekst under varierende miljøforhold, og for å ta vare på den genetiske gevinsten som akkumuleres gjennom skogtreforedlingen. Avdelingens forsknings- og rådgivingsoppgaver omfatter også produksjon av skogplanter til skogbruksformål, så vel som produksjon av juletrær og pyntegrønt.

Kontaktperson:

Tor Myking
Avdelingsleder
(+47) 404 61 745
Tor.Myking@nibio.no

15 år med kunnskap om biologisk mangfold

I anledning 15-års jubileet til MiS - Miljøregistrering i skog ble det laget en video.

Se filmen her