Gå hovedinnhold

Skog og klima

Avdeling skog og klima skal drive forskning knyttet til arealeffektiv skogforvaltning i nærings- og klimaperspektiv.

Vi forsker på skogforvaltning og skogskjøtsel, og spesielt på skogtrærnes vekst og utvikling under ulik skogskjøtsel – fra etablering av bestandet, gjennom ungskogpleie, tynning og gjødsling og frem til foryngelseshogst.

Vi forsker også på skogens funksjon i klimasammenheng, mekanismene som påvirker klima lokalt og globalt, og hvordan skogforvaltning virker inn på disse. Og hvordan skogbehandlingen, sett fra næringen og samfunnets perspektiv, kan tilpasses et endret klima.

Avdeling skog og klima er et kompetansesenter for klimarelaterte spørsmål innen skog og arealbruk. Noen aktuelle spørsmål er: Hvilke effekter har endret arealbruk på klima? Hvilke effekter har skogen på klima, og hvilke effekter har klimaendringer på skogen? Hva er optimal skogbehandling både for å motvirke klimaendringer samt for å tilpasse seg et endret klima?

Avdeling skog og klima formidler denne kunnskapen, som et grunnlag for et fremtidig lavutslippssamfunn, både til næring, forvaltning og allmennheten.

Avdeling skog og klima har ansvar for klimagassregnskapet for LULUCF-sektoren (Land Use, Land-Use Change and Forestry) under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, og for å utvikle og forbedre metoder og modeller for beregning av klimagassutslipp- og opptak fra skog og annen arealbruk.

Vi har ansvar for vedlikehold og revisjon av NIBIOs unike serie av langsiktige feltforsøk i skog. NIBIOs langsiktige feltforsøk i skog tilbyr forskere lange tidsserier med verdifull kunnskap om virkningen på skog av klima og ulik skogbehandling.

 

Kubikkmasse-granskog-skogogklima.jpg

Skogen er tettere og trærne større enn noen gang før. I Norge er det nå tre ganger mer skog enn det var i 1925. Bildet viser en tett granskog på produktiv skogsmark. Foto: John Y. Larsson / NIBIO

Kontaktperson:

Gunnhild Søgaard
Avdelingsleder
(+47) 917 27 960
Gunnhild.Sogaard@nibio.no