Gå hovedinnhold

Landskapsovervåking

Avdeling landskapsovervåking er tverrfaglig sammensatt, og arbeider med dokumentasjon, analyse og forskning på landskap og landskapsendringer. Det skjer blant annet gjennom fotografering og kartlegging av arealbruk og elementer i landskapet, og deres fordeling geografisk, lokalt og nasjonalt.

Avdelingen arbeider videre med å analysere effekter av ulike typer endringer og drivkrefter bak dem, eksempelvis i forhold til bærekraftig arealbruk. For å kunne måle og rapportere på slike endringer på en god, hensiktsmessig og oppdatert måte, arbeides det med metodeutvikling knyttet til overvåking og dokumentasjon, samt utvikling og utprøving av indikatorer.

Landskapets innhold og utforming har betydning for en rekke forhold; blant annet produksjon av mat og tømmer, artsmangfold, rekreasjonsmuligheter og økosystemtjenester forøvrig. Disse faktorene påvirkes når landskapet endres. Og landskapet er i kontinuerlig endring.

Den europeiske landskapskonvensjonen krever blant annet at det enkelte land har oversikt over og bevissthet om landskapet som nasjonal ressurs og at man overvåker endringer. Dette gjelder ikke bare de mest spektakulære landskapene, men også hverdagslandskapet. Noen landskapsendringer er planlagte, mens mange skjer mer eller mindre utilsiktet. Enkelte endringer får mye oppmerksomhet, mens andre knapt legges merke til.

Avdelingen har ansvar for to nasjonale programmer: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q) og Nasjonalt referansesystem for landskap. Avdelingen driver omfattende formidlingsaktivitet, og har utstrakt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Kontaktperson:

Wenche Dramstad
Avdelingsleder
(+47) 906 44 113
Wenche.Dramstad@nibio.no

NIBIO POP - temasaker

Urbant landbruk - for alle og overalt? (2/26/2016)

Bruk av skog til bioenergi - betyr det noe for opplevelsesverdier?  (1/9/2015)

Fordeling og konsentrasjon av fulldyrka areal i Norge (1/7/2015)

 

Nyhetssaker fra avdelingen

Salamander sett i gangfelt i Drøbak (27.06.2016)

Finst det piggsvin i Pilestredet? (23.05.2016)

Landbruk i byens grøne mellomrom (08.02.2016)

Jakter på Norges grønne Silicon Valley (03.02.2016)

Humlas hemmeligheter (04.08.2015)

 

Foreslår felles europeisk system for å overvåke biologisk mangfold i jordbrukslandskap

Å verne om biologisk mangfold i jordbrukslandskap er et prioritert ansvar både i Norge og EU. Rundt 30 prosent av jordbruksbudsjettene i Europa blir brukt på miljøvirkemidler, men data trengs for å kunne slå fast hvilke tiltak som monner.

Det EU-finansierte forskningsprosjektet “BioBio”, ledet av instituttet Agroscope i Sveits, viser at et felles europeisk overvækingssystem er mulig å få til, og kan koste langt under én prosent av det europeiske jordbruksbudsjettet.

Wendy Fjellstad og Sebastian Eiter fra NIBIO (da Skog og landskap) ledet det norske delprosjektet i Hedmark. En artikkel fra prosjektet er omtalt som «Redaktørens valg» i tidsskriftet Journal of Applied Ecology.

Se vedlegg til venstre på denne siden med mer stoff om BioBio-prosjektet.