Gå hovedinnhold

Landskapsovervåking

Avdeling landskapsovervåking er tverrfaglig sammensatt, og arbeider med dokumentasjon, analyse og forskning på landskap og landskapsendringer. Det skjer blant annet gjennom fotografering og kartlegging av arealbruk og elementer i landskapet, og deres fordeling geografisk, lokalt og nasjonalt.

Avdelingen arbeider videre med å analysere effekter av ulike typer endringer og drivkrefter bak dem, eksempelvis i forhold til bærekraftig arealbruk. For å kunne måle og rapportere på slike endringer på en god, hensiktsmessig og oppdatert måte, arbeides det med metodeutvikling knyttet til overvåking og dokumentasjon, samt utvikling og utprøving av indikatorer.

Landskapets innhold og utforming har betydning for en rekke forhold; blant annet produksjon av mat og tømmer, artsmangfold, rekreasjonsmuligheter og økosystemtjenester forøvrig. Disse faktorene påvirkes når landskapet endres. Og landskapet er i kontinuerlig endring.

Den europeiske landskapskonvensjonen krever blant annet at det enkelte land har oversikt over og bevissthet om landskapet som nasjonal ressurs og at man overvåker endringer. Dette gjelder ikke bare de mest spektakulære landskapene, men også hverdagslandskapet. Noen landskapsendringer er planlagte, mens mange skjer mer eller mindre utilsiktet. Enkelte endringer får mye oppmerksomhet, mens andre knapt legges merke til.

Avdelingen har ansvar for to nasjonale programmer: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q) og Nasjonalt referansesystem for landskap. Avdelingen driver omfattende formidlingsaktivitet, og har utstrakt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.