Gå hovedinnhold

Landbrukskart

Avdeling landbrukskart gir samfunnet oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arealressursene i Norge gjennom det detaljerte arealressurskartet AR5, og karttjenestene Kilden og Gårdskart på internett. Avdelingen ivaretar også landbrukspartens interesser i de nasjonale kartsamarbeidene.

Karttjenester på internett

Tilrettelagte karttjenester som sammenstiller informasjon fra ulike nasjonale kartprodusenter gir forvaltning og næring nyttige verktøy for beslutningsstøtte. Avdelingen eier to av NIBIOs mest brukte karttjenester, og har ansvaret for videreutvikling og brukerstøtte av disse.

Gårdskart på internett er en åpen karttjeneste som viser kart over arealressurser og beregner arealtall for en valgt landbrukseiendom. Gårdskart og arealtall brukes blant annet som grunnlag for søknad og utbetaling av arealbaserte tilskudd i landbruket, men også som dokumentasjon i andre arealrelaterte saksområder.

Kilden er en åpen innsynstjeneste hvor mange av instituttets kartdata er samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett, eksempelvis miljø- og artsdata. Brukeren velger selv fagområde, og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.

 

Kart over arealressurser

Avdeling landbrukskart har fagansvaret for arealressurskartet AR5, den viktigste nasjonale kilden til detaljert informasjon om landets arealressurser og inngår som en den del av det offentlige kartgrunnlaget. Avdelingen har ansvar for opplæring av kommunene på dette fagområdet, og tilbyr ulike kurs og nettbasert veiledning.

 

Geodatasamarbeid

NIBIO skal på vegne av Landbruks- og matdepartementet sikre at landbrukets interesse og behov for geodata blir ivaretatt i det nasjonale kartsamarbeidet. Geodata er et begrep for all elektronisk, stedfestet informasjon. Avdeling landbrukskart ivaretar dette ansvaret gjennom deltagelse i Geovekst. Det er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge. Avdelingen jobber også på ulike områder i samarbeidet Norge digitalt, et samarbeidsnettverk for virksomheter som bruker eller fremskaffer geografiske data.

Avdelingen jobber også med forvaltningsløsningen Norge i bilder hvor ortofoto, målestokkriktige flybilder, for hele Norge både lagres og presenteres.

 

 

Landbrukskart Jørn_2927.jpg
Arbeid med ulike digitale kartløsninger. Foto: Thomas Ekström.
Kontaktperson:

Jostein Frydenlund
Avdelingsleder
(+47) 452 88 714
jostein.frydenlund@nibio.no

Arealbarometer

- er et felles  navn for  fylkes- og kommunevise kart som viser  ressursgrunnlaget i fylket eller kommunen. Barometrene gir oversikt over totalareal, hvilke areal som er egnet for landbruksproduksjon og hva arealene faktisk blir brukt til. 

Nedenfor følger et eksempel fra hver kategori, og lenker til arkivene der alle er samlet:

Østfold (juni 2017)

Frosta, Nord-Trøndelag (april, 2016)

Flere Arealbarometre for kommuner og fylker

 

Nyhetssaker fra avdelingen

Oppdatert kunnskap om arealressursane (23.06.2017)

Ny kunnskap om nedbygd matjord (06.06.2017)

Gårdskart i vinden som aldri før (18.08.2016)

På feltkurs i feltbefaringer (12.08.2016)

Tid for befaringer i felt  (14.06.2016)