Gå hovedinnhold

Økonomi og samfunn

Avdeling økonomi og samfunn har medarbeidere med bred kompetanse innen landbruks-, samfunns- og miljø- og ressursøkonomi samt statsvitenskap og sosiologi. Samfunnsvitenskapene utgjør vårt faglige grunnlag for å forske på områder der både mennesker og institusjoner bringes inn i forskningen.

Avdelingens medarbeidere analyserer politiske og samfunnsmessige problemstillinger og utfordringer knyttet til biobaserte næringer, med fokus på næringer relatert til jordbruk, skogbruk og havbruk.

Forskningstemaene omfatter multifunksjonelle roller relatert til energi, bygdeturisme, rekreasjon samt verdisetting og evaluering av økosystemtjenester. Det omfatter innovasjon for en bærekraftig utvikling av bioøkonomien og dens bidrag til distrikts- og regionalutvikling.

Konsekvensanalyser av så vel nasjonale som internasjonale politikkområder samt konsumentteori og forbrukeratferd i bioøkonomien, utgjør også sentrale forskningsområder i avdelingen. Forskningsfeltet inkluderer studier av enkeltpersoners ulike roller i et samfunn som forbruker, skattebetaler, velger, samfunnsborger og innbygger.

 

Avdelingens kompetanseområder omfatter:

  • Kvantitative og kvalitative mål- og virkemiddelanalyser i landbruks- og matvaresektoren, herunder bruk av modeller til analyse av nasjonale og internasjonale rammevilkår
  • Offentlige og private forvaltningsmodeller og reguleringssystemer
  • Analyser av biobaserte næringers distrikts- og regionalpolitiske betydning
  • Statistiske og kvalitative metoder til analyse av landbrukets produksjon av kollektive goder inkludert økosystemtjenester
  • Økonomiske og sosiologiske analyser av klimaendringer og hvordan landbruket ev. kan tilpasse seg
  • Innovasjonssystemer i bioøkonomien
  • Sosiologiske og statsvitenskapelige studier av økonomiske virkemidler, informasjon, demografi og holdninger på matforbruket
  • Økonometriske og sosiologiske analyser av konsumentøkonomi og matforbruk, mattradisjoner og matkultur, trygg mat, matforbruk og helse
  • Empiriske og sosiologiske beskrivelser og analyser hvordan ting faktisk er og har utviklet seg, og for hvordan utviklingen kan påvirkes av ulike tiltak for å nå mål om effektiv og bærekraftig ressursutnytting, produksjon og forbruk

 

Avdelingen har et spesielt tett samarbeid med Avdeling bedriftsøkonomi, men samarbeider også med andre avdelinger i Divisjon for matproduksjon og samfunn. I tillegg har avdelingen betydelig samarbeid med avdelingene Landbruksøkonomisk analyse og Driftsøkonomisk analyse i Divisjon for kart og statistikk. Videre er det en sentral strategisk utfordring for avdelingen å videreutvikle sine kompetanseområder for å bli en attraktiv samarbeidspartner for nasjonale og utenlandske forskningsinstitusjoner. 

Avdelingen har 19 medarbeidere. Hovedtyngden av medarbeiderne i avdelingen holder til ved NIBIOs kontor i Oslo, men har også kontorer på Ås, i Bergen og i Trondheim. Lokalisering i Oslo sikrer nærhet og god kontakt til sentrale landbruksmyndigheter og forvaltningsorganer samt mange aktører innen landbruks- og matvaresektoren. Avdelingen har i tillegg betydelig kontakt med regionale myndigheter og næringsaktører.

 

Matindustri_fra NILF arkiv_Stabling skinke Bente Birkeland.jpg
Skinkeproduksjon ved Grilstad på Stranda, og linjeleder Oddhild Marie Øen. Foto: Bente Birkeland, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Kontaktperson:

Knut Øistad
Avdelingsleder
(+47) 905 37 767
knut.oistad@nibio.no