Gå hovedinnhold

Jordkartlegging

Avdeling jordkartlegging har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs, for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging, samt risikovurderinger knyttet til eventuelle miljøbelastninger innen landbruket.

Jordsmonn

Jordsmonn er en sammensetning av mineralpartikler, organisk materiale, luft og vann, og jordsmonnet er et resultat av et samspill mellom faktorene klima, topografi, berggrunn, planter, dyr og menneskelig aktivitet - over tid. Alle disse faktorene er stedsbetinget og jorda på ett sted er derfor et resultat av hvordan disse ulike faktorene virker på nettopp dette stedet. Jord har dermed en stor grad av variasjon i egenskaper. Dette er egenskaper som for eksempel har betydning for hvor godt kornplantene vokser i jorda og for et areals risiko for erosjon.

 

Jordkartlegging

NIBIO kartlegger jordsmonnet for å dokumentere egenskaper ved fulldyrka og overflatedyrka jord etter standardiserte, internasjonale metoder. Årlig kartlegges det rundt 100 km². Det benyttes to ulike metodikker: detaljert og forenklet.

I felt identifiseres ulike jordtyper ved hjelp av jordbor. Opphavsmateriale, tekstur (kornstørrelse), innhold av organisk materiale, jordas naturlige dreneringsgrad, jorddybde og jordsmonnutvikling blir vurdert. Detaljert kartlegging skjer på erosjonsutsatte områder. Minste tillatte figurstørrelse er 4 daa, og nyeste grenser fra Arealressurskart (AR5) brukes direkte. Forenklet kartlegging ble implementert i 2013 og har blitt videreutviklet i 2015. Forenklet kartlegging har et større krav til minsteareal før man kan skille ut enkeltjordtyper (10 daa) og bruker i større grad klassifikasjonssystemet (World Reference Base for Soil Resources) under feltarbeidet. 

 

Bearbeiding og analyse

Resultater fra jordsmonnkartleggingen legges inn i jordsmonndatabasen og profildatabasen. Basert på modeller og bruk av for eksempel meteorologiske data, avledes denne informasjon til en rekke temakart for ulike formål.  Avdelingen bidrar i ulike forsknings- og utredningsprosjekter, og skaffer til veie statistikk om jordressursen på både kommune- og fylkesnivå.

 

Formidling

Avdelingens viktigste formidlingskanal er NIBIOs kartportal Kilden, men utvalgte karttema publiseres også på Gårdskart. Kartene er relevante for mange formål og for mange ulike brukere, både landbruksnæringen selv, rådgivere og forvaltning i ulike sektorer og på ulike nivåer. Avdelingen har en aktiv dialog om bruk av kartene opp i mot de ulike brukergruppene. Skriftlig materiale i ulik form om både de ulike temakartene, jordsmonnkartlegging og andre jordtema publiseres jevnlig. Det holdes foredrag i ulike faglige fora og avdelingen bidrar også med generell folkeopplysning og med innlegg i samfunnsdebatten, samt ved markdager.  Avdelingens arbeid inngår også i Norge digitalt og har ansvar for internasjonal rapportering om jord i Norge.

For å sikre en bærekraftig bruk av jordressursen må det tas kunnskapsbaserte beslutninger om bruk av jordressursen. Kart fra jordsmonnkartleggingen kan bidra til dette.

 

Jordkartleggng-Beian-cropped.jpg
Jordkartlegging i Ørland kommune. En jordkartleggers viktigste verktøy er jordbor, feltpc og lang erfaring med jordkartlegging. Foto: Åge Nyborg, NIBIO.