Gå hovedinnhold

Jordressurser og arealbruk

Økt forståelse av faktorer og prosesser som bidrar til partikler- og næringsstoffavrenning (spesielt fosfor) i jordbruksdominerte nedbørfelt er et sentralt tema i avdelingen.

Dette gir grunnlag for å utvikle effektive tiltak for å redusere jorderosjon og næringsstoffavrenning. Vi har aktivitet på hydrologi og strømningsveier i nedbørsfelt og ser spesielt på flomdempende tiltak i små nedbørsfelter. Vi utfører både eksperimentell forskning og modellering.

Modellene simulerer avrenningsprosesser i nedbørsfelt og vi utvikler og gjennomfører tiltaksanalyser med beregning av effekter av ulike tiltak. JOVA programmet, som er et nasjonalt overvåkingsprogram hvor avrenning av partikler, næringsstoffer og plantevernmidler i små jordbruksdominerte nedbørfelt overvåkes, er en sentralaktivitet som også danner grunnlag for andre nasjonale og internasjonale aktiviteter. JOVA programmet har nå 20 år med data fra 11 nedbørfelt spredt over Norge. Avdelingen har et jordfysisk laboratorium som kan analysere nesten alle jordhydrologiske egenskaper, og er viktig for flere prosjekter, også utenfor NIBIO.

Avdelingen har utstrakt samarbeid med landbruks- og miljøforvaltningen i Norge, blant annet i forhold til oppfølging av Vannforskriften der nettbasert tiltaksveileder er et eksempel. I tillegg har vi stort fokus på forskningsprosjekter gjennom Norges Forskningsråd og er med i, og initierer, en rekke internasjonale prosjekter i Europa, Latin-Amerika og Kina.

 

India - ris vann foto RVP.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen.
Kontaktperson:

Jannes Stolte
Avdelingsleder
(+47) 974 04 696
Jannes.Stolte@nibio.no