Gå hovedinnhold

Budsjettnemnda for jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av jordbrukets økonomiske stilling, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene. I tillegg har nemnda enkelte oppgaver som ikke har sammenheng med jordbruksforhandlingene.

NIBIO har ansvaret for å stille nødvendig sekretariatskapasitet til disposisjon for Budsjettnemnda. Det praktiske arbeidet med sekretariatsfunksjonen er lagt til Avdeling landbruksøkonomisk analyse i Divisjon for kart og statistikk.

En del av avdelingens medarbeidere har nemndas oppgaver som sitt viktigste arbeidsområde. I tillegg nyttes også medarbeidere fra andre fagavdelinger i NIBIO. I enkelte tilfeller er det også aktuelt å nytte sakkyndig hjelp fra andre institusjoner.

Budsjettnemnda for jordbruket