Gå hovedinnhold

Bioressurser og kretsløpsteknologi

Avdelingens arbeidsområde er å utnytte ressursene i organisk avfall og andre bioressurser samt utvikle mulighetene for utnyttelse av mikroalger.

Å optimalisere biogassutbytte ved forbehandling av forskjellige typer avfall og råstoff, for eksempel matavfall, avfall fra næring og landbruk, husdyrgjødsel, samt annen biomasse inngår her, likeledes hvordan avfallet skal behandles for å sikre at næringssaltene kan resirkuleres til bruk som gjødsel på en effektiv og sikker måte.

Prosessoptimalisering av biogassprosesser og kompostering utgjør et sentralt arbeidsområde, og avdelingen har i samarbeid med NMBU etablert spesiallaboratorier til dette formålet. Ved avdelngens gruppe på Tingvoll har vi den faglige oppfølgingen av biogassanlegget tilknyttet gårdsbruket på Tingvoll.

Avdelingen har også etablert et mikroalgelaboratorium for utnyttelse av mikroalger, både for produksjon av bioenergi i form av hydrogen og til produksjon av andre verdifulle stoffer ved bruk av stressbiologi og syntetisk biologi. Bruk av molekylærbiologiske metoder for mikrobiologisk karakterisering inngår i avdelingens arbeid.

  • Råstoff til biogass – forbehandling og potensialstudier (matavfall, husdyrgjødsel, fiskeensilasje, slam fra oppdrettsanlegg, avløpsslam, avfall fra næringsmiddelindustri og treforedling, halm, skogsvirke, energivekster m.m.)
  • Forbehandling av råstoff (varmebehandling, dampeksplosjon, syre/base-behandling, enzymer, biologisk forbehandling og annet)
  • Prosess-studier, prosessoptimalisering og teknologiutvikling av biogassbehandling og kompostering
  • Metoder/produktutvikling for best mulig utnyttelse av næringssalter og stabilt organisk materiale til gjødsel og jordforbedring
  • Vurdering av klimaeffekter, miljøeffekter og hygiene ved behandling av organisk avfall
  • Mikroalger – vekst, optimalisering, produksjon av hydrogen, biodrivstoff og verdifulle organiske spesialprodukter 

 

mg201109_DSC_8549.jpg
Algebioreaktor. Foto: Morten Günther.
Kontaktperson:

Trine Eggen
Avdelingsleder
(+47) 909 97 074
Trine.Eggen@nibio.no