Gå hovedinnhold

Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi og landbruksøkonomi i landbruks- og matvaresektoren er en kjerneaktivitet og sentral for den faglige identiteten for Avdeling bedriftsøkonomi. Avdelingen har ansvar for FoU innen økonomiske temaer og problemstillinger relatert til biobaserte næringer med særlig vekt på jordbruk, skogbruk og andre areal- og plantebaserte produksjoner. Mennesker, teknologi, markeder og institusjoner er sentrale i forskningen.

Forskningen på økonomi er tilknyttet den enkelte bedrift, verdikjedene for matvarer og andre biobaserte produkter og tjenester, samt til klynger av bedrifter og institusjoner som konkurrerer og samarbeider om å utvikle og markedsføre nye bioteknologiske prosesser, produkter og tjenesteytelser.

 

Avdelingens kompetanseområder omfatter:

  • Produksjonsøkonomi, herunder effektivitets- og produktivitetsanalyser
  • Økonometriske metoder til belysning av produsentatferd og teknologivurdering 
  • Modellering og foretaksøkonomiske analyser av ulike driftsmetoder, systemer og teknologier
  • Statistiske og økonomiske modeller til belysning av risiko og usikkerhet
  • Beslutningsatferd, økonomiske insitamenter og bruk av virkemidler
  • Analyser knyttet til verdikjeden for matvarer og for andre biobaserte produkter og tjenester, herunder bruk av kvalitative metoder som spørreundersøkelser og dybdeintervjuer
  • Bruk av systemanalyser, statistiske metoder og simuleringsmodeller til belysning av pristransmisjon, forhandlingsmakt og strategisk beslutningsatferd i verdikjeden
  • Anvendelse av investerings- og finansteori og modellering   
  • Innovasjonsstudier og entreprenørskap og innovasjon innen bioøkonomi

 

Avdeling bedriftsøkonomi har et spesielt tett samarbeid med Avdeling økonomi og samfunn, men samarbeider også med andre avdelinger i Divisjon for matproduksjon og samfunn. I tillegg er det et betydelig samarbeid med avdelingene Landbruksøkonomisk analyse og Driftsøkonomisk analyse i Divisjon for kart og statistikk. Hensikten er å utnytte den omfattende økonomiske statistikken og annen data som finnes i Divisjon for kart og statistikk, i prosjekt- og oppdragsmarkedet. Videre er det en sentral strategisk utfordring for avdelingen å videreutvikle sine kompetanseområder for å bli en attraktiv samarbeidspartner for nasjonale og utenlandske forskningsinstitusjoner. 

Avdelingen har i alt 18 medarbeidere. Hovedtyngden av medarbeiderne holder til ved NIBIOs kontor i Oslo, men noen medarbeidere har kontor på Ås. Lokalisering i Oslo sikrer nærhet og god kontakt til sentrale landbruksmyndigheter og forvaltningsorganer samt mange aktører innen landbruks- og matvaresektoren. Avdelingen har i tillegg betydelig kontakt med regionale myndigheter og næringsaktører.

 

Kontaktperson:

Sjur Spildo Prestegard
Avdelingsleder
(+47) 911 63 143
Sjur.Prestegard@nibio.no