Gå hovedinnhold

Arealundersøkelser

Avdelingen har ansvar for å samle inn kunnskap om ressurser innen jordbruks- og utmarksareal i tillegg til landbrukets genressurser. Datainnsamling fra feltarbeid og tolking av fly- og satellittbilder, dataforvaltning, -analyse og - bearbeiding utgjør avdelingens kjernekompetanse.

Aktiv og bred kunnskapsformidling med hovedvekt mot landbrukssektoren, er en sentral del av avdelingens arbeid.  Avdeling arealundersøkelser har tre fagområder:

 

Fjernmåling

Herfra leveres nasjonal kart- og statistikk direkte til eksterne brukere, i tillegg til geografiske data som bearbeides videre til ferdige produkter av andre avdelinger ved instituttet.  Fagområdet (-feltet) omfatter fjernmåling, fotogrammetri, kartografi, automatisk bildeanalyse, visuell bildetolking, kulturminner, planteøkologi, programmering og bruk av forskjellige verktøy for analyse av geografisk informasjon (GIS).

Det produseres ulike oversikter over arealressurser for jord- og skogbruk: avledede arealressurskart i målestokk 1:50 000 (AR50) og 1:250 000 (AR250), skogoversikter på kommunenivå og kart som viser grove klasser for treslag, volum og alder (SAT-SKOG), og skogfigurer (bestand) basert på flybilder fra omløpsfotograferingen (ForestMap). Datagrunnlaget for ressursoversiktene er basert på feltdata og fly- og satellittbilder som tolkes visuelt, konstruksjon på skjerm, eller automatisk gjennom ulike bildeanalyseverktøy.  Datainnsamling og -bearbeiding for overvåking av jordbrukets kulturlandskap (3Q), og overvåking av status og endringer innen kulturminner og kulturmiljøer i 3Q er også viktige deler av arbeidet.
Ansvar for instituttets ortofoto, målestokkriktige flybilder, og fly- og satellittbildearkiv ligger innenfor fagområdet.

 

Utmark

Her kartlegges arealressurser og arealbruk i utmark. Informasjonen bearbeides og formidles som kart og statistikk, og gir kunnskapsgrunnlag for økt lønnsomhet i utmarksnæringa.  Kunnskapen bidrar og til god forvalting av utmarksarealene i et langsiktig perspektiv.

 Vegetasjonskartlegging i områder som er viktige for landbruk og utmarksnæring, samt for areal- og miljøforvaltninga er prioritert. Dessuten blir det arbeidet med nasjonale og regionale ressursdata. Dette blir gjort ved kartlegging i et nett av flater med 18 kilometer mellom flatene, og ved tolking av satellittfoto i fjellet.   Innenfor dette fagområdet ligger ansvar for å drifte "Informasjonssystem for beitebruk i utmark," som viser beitedyrs arealbruk i utmark.

Fagområdet har sin kjernekompetanse innen vegetasjonsforhold og beitebruk i utmark, og driver rådgivning og kunnskapsformidling med særskilt vekt på beitebruk, landskapsskjøtsel og biologisk mangfold. Videreutvikling av kunnskap på disse områdene blir gjort i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.

 

Norsk Genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret er sekretariat for genressursutvalg innen hver av sektorene husdyr, nytteplanter og skogtrær. Sammen med disse skal Senteret utarbeide og følge opp handlingsplaner for vern og bærekraftig bruk av genetiske ressurser.

Genressurssenteret har til oppgave å formidle kunnskap om genetiske ressurser og hvordan de kan bevares gjennom bruk og spesielle bevaringstiltak. Genressurssenteret følger opp arbeidet i nordiske og internasjonale organ og samordner det nasjonale og nordiske genressursarbeidet.