Gå hovedinnhold

Overordnet strategi for NIBIO

Strategien er basert på samfunnsoppdraget nedfelt i NIBIOs vedtekter, som fastsettes av LMD.

Mål

NIBIO skal, gjennom å utløse faglige synergier etter sammenslåingen, være det nasjonalt ledende forskningsinstituttet for utvikling av kunnskap om bioøkonomi.
NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskaping innenfor landbruk, miljø og biobaserte næringer.
NIBIO skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


Hovedområder og kjennetegn

Hovedområder
NIBIOs hovedområder er landbruk, mat, klima og miljø.
FoU-virksomheten skal gi rom for faglig aktivitet i hele verdikjeden fra forskning og forvaltning til innovasjon og rådgivning.


Instituttet skal

 • være nasjonalt ledende og internasjonalt konkurransedyktig innenfor sine hovedområder og internasjonalt ledende på noen utvalgte områder
 • publisere forskning på høyt nivå
 • formidle kunnskap av høy kvalitet og relevans
 • levere gode beslutningsgrunnlag og beslutningsstøttesystemer for forvaltning, næringsliv og samfunnet forøvrig
 • ivareta nasjonal faglig beredskap på angitte fagområder innenfor matsikkerhet, mattrygghet, skog- og plantehelse
 • gjennomføre langsiktige nasjonale undersøkelser
 • bidra i utvikling av verdiskapingen i grønn sektor

Markedsorientert
NIBIO må kombinere en rolle som offensiv aktør i stadig mer konkurranseutsatte oppdragsmarkeder med rollen som langsiktig leverandør av offentlig finansiert forvaltningsstøtte og beredskapsoppgaver.
NIBIO må utvikle nye forretningsmuligheter innenfor sine faglige hovedområder, men også i randsonen av disse.

Samarbeid
NIBIO skal utvikle et tett og dynamisk samspill og samarbeid med andre forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler.
Tilknytning til Campus Ås gir spesielle muligheter for samarbeid om både fag og infrastruktur.
Omfattende internasjonalt samarbeid er avgjørende for å sikre utveksling av kunnskap og kompetanse og for at instituttet skal være internasjonalt konkurransedyktig.

Regional tilstedeværelse
Regionale utfordringer og markeder krever at løsningen må finnes med regional tilstedeværelse. Dette gir også mulighet for tett samarbeid med regionale kunnskaps-, forvaltnings- og næringsmiljøer, samt mulighet for å gjennomføre forsøk i ulike klimasoner.


Visjon

Livsviktig kunnskap


Verdier

Instituttet skal ha høy faglig integritet og en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål.
Instituttets verdier skal prege all aktivitet:
1) Nyskapende
2) Kvalitetsbevisst
3) Samhandlende


Faglig produksjon

 • Forskningen i NIBIO skal holde høy internasjonal standard.
 • NIBIO skal levere forskningsbasert kunnskap til forvaltningen. NIBIO skal være den viktigste kunnskapsleverandøren til landbruksforvaltningen og en sentral kunnskapsleverandør til miljøforvaltningen.
 • NIBIO skal være konkurransedyktig i forsknings- og oppdragsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt.
 • NIBIO skal utnytte det potensialet som ligger i regional tilstedeværelse, bred faglig innretning og en sammensatt oppgaveportefølje.
 • Forskningen i NIBIO skal være internasjonalt orientert og nasjonalt forankret.
 • NIBIO skal ha et tydelig fokus på innovasjon og verdiskaping.

 

Kommunikasjon og formidling

NIBIO sin kunnskap og innsikt skal gi grunnlag for kloke valg.
Gjennom målrettet kommunikasjon og formidling skal NIBIOs posisjon og omdømme styrkes regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
NIBIO skal være en synlig og modig aktør i samfunnsdebatten, og derigjennom spre kunnskap og skape bred interesse for instituttets fagområder.
Aktiv kunnskapsformidling og rådgivning skal være en integrert og viktig del av aktiviteten.
Instituttet skal prioritere åpen kunnskapsdeling både internt og eksternt.


Organisatoriske mål

 • NIBIO skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass, som er konkurransedyktig i et internasjonalt arbeidsmarked.
 • Trivsel og arbeidsglede, høy kvalitet, mangfold og samhandling skal prege instituttet.
 • NIBIO skal være en effektiv og faglig kompetent organisasjon med klare ansvarsforhold og tydelig ledelse.
 • NIBIO skal ha evne til å prioritere og fornye seg.
 • NIBIO skal ha en inkluderende personalpolitikk.
 • NIBIO skal være en organisasjon med robust økonomi.
 • NIBIO skal ha høy bevissthet om risiko og relevante planer for å håndtere denne, og som svarer til internasjonale standarder.
 • NIBIO skal ha gode og brukervennlige systemer som ivaretar strenge krav til kvalitet og informasjonssikkerhet.
 • Instituttet skal betjene hele landet gjennom god formidling og regional tilstedeværelse.
 • NIBIO skal ha moderne forskningsfasiliteter, infrastruktur og utstyr, som grunnlag for høy kvalitet på forskning og innovasjon.