Gå hovedinnhold

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Divisjon for matproduksjon og samfunn er et nasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljø med sentrale forskningsområder innen planteproduksjon, agronomi, jordfag, økologi, kulturlandskap, samt økonomi og samfunnsforskning.

Divisjonen har prosjekt og oppdrag innen næringsforsyning og gjødslingsstrategier, landbruks- og sensorteknologi, miljø- og ressursøkonomi, konsekvenser av arealbruksendringer i landbruket for biologisk mangfold og andre økosystemtjenester, men også prosjekter med utgangspunkt i system- og verdikjedeperspektiv.

Divisjonens oppdrag er å bidra med forskningsbasert kunnskap for økt matsikkerhet og mattrygghet, og å understøtte innovasjon og verdiskapning i hele verdikjeden for landbruk og matproduksjon. Divisjonen produserer anvendt kunnskap for forvaltning, næringsliv og samfunn, og har kompetanse innen plantebiologi/økologi, systemanalyse, teknologi, økonomi og samfunn. Dette representerer strategisk viktige kunnskapsfelt for instituttet, noe som også er svært relevant for faglig og vitenskapelig samarbeid med forskere i de andre fagdivisjonene i NIBIO. 

Divisjonen består av syv avdelinger med om lag 135 ansatte. Medarbeiderne er lokalisert flere steder i landet, blant annet på egne enheter i viktige produksjonsområder for landbruket i Norge. Ansatte med økonomisk og samfunnsfaglig kompetanse er i hovedsak lokalisert ved kontoret i Oslo. Divisjonens organisering vil bli sterkt påvirket av de endringer og omstruktureringer i den regionale tilstedeværelsen som er besluttet av Landbruks- og matdepartementet.

Divisjon for matproduksjon og samfunn er organisert i disse avdelingene: 

  • Bedriftsøkonomi
  • Økonomi og samfunn
  • Landbruksteknologi og systemanalyse
  • Korn og frøvekster
  • Frukt og grønt
  • Fór og husdyr
  • Kulturlandskap og biomangfold

 

Kontaktperson:

Mogens Lund
Divisjonsdirektør
(+47) 941 43 615
Mogens.Lund@nibio.no