Gå hovedinnhold

Divisjon for miljø og naturressurser

Jord, vann, bioenergi og miljøteknologi

Divisjon for miljø og naturressurser utfører FoU for å forstå, anvende og ivareta miljøet, gjennom en integrert tilnærming til ulike problemstillinger knyttet til jord, skog, vann, avfall og grøntmiljø, der både effektiv biologisk produksjon, ressursbruk, miljøkonsekvenser og sosiale forhold tillegges nødvendig vekt. Med utgangspunkt i grunnleggende og anvendt kompetanse innen jordfag, vannfag, mikrobiologi, miljøkjemi, plantebiologi, økologi og samfunnsfag, utvikler og formidler divisjonen det kunnskapsmessige grunnlaget for klima- og miljøanalyser, miljøovervåking, bærekraftig ressursutnytting, resirkulering og utvikling av kostnadseffektive klima- og miljøtiltak.

Vi utfører forskning og oppdragstjenester innenfor jordkvalitet og jordressurser, klimaspørsmål knyttet til jord, skog, vann og avfall, avrenning fra jord- og skogbruksbruksarealer, vannkvalitet og forvaltning av jord-, vann- og arealressurser, miljøteknologi, naturbaserte renseløsninger og andre miljøtiltak, grøntmiljø og revegetering, biologisk avfallshåndtering og bioenergi. Divisjonen arbeider med teknologi som forbedrer miljøet, og med problemstillinger knyttet til om og hvordan teknologier har innvirkning på miljøet.

Divisjonen har ansvaret for det nasjonale overvåkingsprogrammet JOVA (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) som registrerer miljøeffekter av ulike driftsformer i landbruket og som gir et viktig datagrunnlag for både forvaltning og nasjonal og internasjonal forskning.

Utvikling og dokumentasjon av miljøteknologi basert på biologi og naturens egne prosesser vil være blant divisjonens bidrag til utvikling av bioøkonomien. Metoder og systemer for bærekraftig resirkulering og gjenvinning av nærings- og energiressurser i avfall, skog og biprodukter er sentralt i dette. Grønn byutvikling er et annet element som både kan gi positive klimaeffekter, bidra til demping av ekstremværeffekter og gi bedre lokal ressursutnyttelse.

Divisjonen har en betydelig internasjonal aktivitet med gjennom europeiske samarbeidsprosjekter på flere av våre fagområder, og prosjekter med geografisk hovedtyngde i India og Sørøst-Asia innen integrert vannressursforvaltning.

De fleste av våre medarbeidere er lokalisert i Ås, men i tillegg har divisjonen medarbeidere som har sin daglige arbeidsplass på Landvik (Grimstad), Særheim (Klepp) og Tingvoll.

Kontaktperson:

Roald Sørheim
Divisjonsdirektør
(+47) 900 94 486
Roald.Sorheim@nibio.no