Gå hovedinnhold

Divisjon for kart og statistikk

Analyse og kartlegging

Kart- og statistikkdivisjonens hovedoppgave er å gi aktørene i det norske samfunnet et etterrettelig beslutningsgrunnlag knyttet til ressursgrunnlaget, foretaksøkonomi og genressurser i landbruket, og hvordan dette endres over tid. Divisjonen har et særskilt ansvar for kart, statistikk- og geodatatjenester og bidrar med grunnleggende kunnskap om de samfunnsmessige, økonomiske og geografiske rammebetingelsene for utvikling av bioøkonomien. Den skal sikre effektiv datafangst, god dataforvaltning, etterrettelige analyser og bredt anlagt formidling av relevant informasjon.

Norsk genressurssenter og sekretariatet for Budsjettnemda for jordbruket er forvaltningsoppgaver som inngår i divisjonen.

Virksomhetsområdene som følger av divisjonens oppgaver:

  • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk
  • Nasjonale ressursundersøkelser
  • Forvaltning, analyse og formidling av geografisk informasjon
  • Utvikling av databaser og kartløsninger
  • Fagorgan for innhenting og deling av geografiske data
  • Rådgivning, utredning og kunnskapsformidling innenfor fagområdene
  • Forskning knyttet til divisjonens oppgaveportefølje
  • Norsk genressurssenter
  • Sekretariatet for Budsjettnemda for jordbruket

 

Kontaktperson:

Hildegunn Norheim
Divisjonsdirektør
(+47) 900 25 773
Hildegunn.Norheim@nibio.no